Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tímto dokumentem si vás dovolujeme informovat o zásadách, jimiž se řídíme při zpracování osobních údajů, které jste nám sdělili. Pravidla ochrany osobních údajů jsou stanovena především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pochybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/76/ES (dále jen „GDPR“).

Správcem vašich osobních údaje je společnost AP Corse, s.r.o., IČO 267 74 666, se sídlem Koněvova 1691/116, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 92841.

Ve věci zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně v provozovně na adrese Komerční 466, 251 01 Nupaky či telefonicky + 420 602231675 (v pracovních dnech od 8.00 hod. do 17.00 hod.), anebo kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty na adrese Ales@apcorse.cz.

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 1. identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikatelů pak IČO a adresa sídla
 2. kontaktní údaje: adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Sjednanou službu vám nejsme schopni poskytnout bez zpracování osobních údajů o vašem jménu a příjmení, adrese trvalého pobytu, telefonním čísle a e-mailové adrese. Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy a rovněž pro obranu proti uplatněným nárokům, a to i v rámci soudního či jiného obdobného řízení; rozsah je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšnou ochranu našich práv či obranu proti uplatněným nárokům, tedy zejména na jméno a příjmení, datum narození (IČO) a adresu trvalého pobytu (sídlo).

V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu, je naším oprávněným zájmem i využití vašeho jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla pro účely omezeného přímého marketingu, abychom vás formou obchodních sdělení mohli informovat o novinkách, o pořádaných akcích či aktuálních výhodách souvisejících s povahou služby, kterou jsme vám poskytli, anebo o konkrétních nabídkách pro vaši osobu.

Za předpokladu, že jste nám udělili souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení o novinkách, o pořádaných akcích či aktuálních výhodách.

Zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy či pro účely našich oprávněných zájmů je omezeno na dobu plnění smlouvy a uplatnění nároků z ní vzešlých, tedy nejméně po dobu běhu promlčecí lhůty plynoucí z právních předpisů (občanský zákoník). Po delší dobu jsou osobní údaje zpracovávány v případě, že nám to ukládá jiný právní předpisy (pro potřeby vedení účetnictví či správy daní).

Zpracování osobních údajů, které provádíme na základě vašeho souhlasu, bude probíhat po dobu, na jakou byl váš souhlas udělen, nejdéle však po dobu pěti let; poté si od vás vyžádáme další souhlas.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu pro účely splnění smlouvy či pro ochranu našich oprávněných zájmů. Předáváme pouze ty osobní údaje, které jsou pro tyto třetí osoby nezbytné k zajištění jejich služeb. Jedná se o:

 • naše externí spolupracovníky (správce IT, právní zástupce, účetní a daňové poradce apod.)
 • státní či správní orgány, pokud k tomu budeme vyzváni v souvislosti s plněním úkolů daného státního či správního orgánu a v mezích jeho působnosti.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v elektronické i listinné podobě. Dbáme na dodržení vysoké úrovně ochrany osobních údajů a vyžadujeme ji i u třetích osob, kterým osobní údaje v souladu s výše uvedeným předáváme.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracovávání vašich osobních údajů či za účelem uplatnění některého z následujících práv:

 1. právo na přístup k osobním údajům: můžete si u nás kdykoliv vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, jakož i o další informace uvedené v čl. 15 GDPR;
 2. právo na opravu osobních údajů: pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo nás žádat o opravu či doplnění;
 3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut):za předpokladu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro jaký byly zpracovány, odvolali jste souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně či nastal jiný z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů;
 4. právo na omezené zpracování osobních údajů: za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;
 5. právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek stanových v čl. 20 GDPR máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 6. právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme pro účely našeho oprávněného zájmu a rovněž v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu;
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv z části nebo zcela odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nás rovněž nezbavuje právo takové osobní údaje zpracovávat, pokud by zpracování bylo zákonné z jiných důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 GDPR;
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu: máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv dle písm. a) až g) shora jste oprávněni využít všechny naše kontaktní údaje uvedené shora. Na vaši žádost budeme reagovat nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce; o takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Pokud se rozhodnete svá shora specifikovaná práva uplatnit, jsme povinni vás identifikovat a ověřit, že o výkon práv skutečně žádá osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají.